13-11-2018: WAB gepubliceerd, wijzigingen in het arbeidsrecht per 1-1-2020

Vorige pagina

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is naar buiten gebracht. In hoofdlijnen komt het wetsvoorstel overeen met de eerdere conceptversie. Er staat werkgevers het nodige te wachten.

De WAB moet zorgen voor een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staan een groot aantal maatregelen, die in 2020 in werking moeten treden. Sommige regels zijn nieuw, andere zijn terug van weggeweest. Zo wordt de maximale duur van een tijdelijk dienstverband weer drie jaar. Deze regel van de ketenbepaling bestond ook vóór de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Tweede Kamer gaat zich de komende tijd buigen over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, is er voor definitieve invoering van de WAB ook nog de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig.

Vernieuwingen in regels voor ontslag en werk met flexkrachten

In het kort wijzigt het kabinet het volgende in de regels voor arbeidscontracten, flexwerk en ontslag:

  • Door een cumulatiegrond wordt het weer mogelijk om ontslaggronden te combineren. Bij ontslag op basis van deze i-grond kan de werknemer een hogere vergoeding krijgen.
  • Zoals gezegd kan een werknemer weer drie jaar in tijdelijke dienst zijn. In een cao kan de periode die nodig is om de keten van tijdelijke contracten te onderbreken, worden verkort van zes naar drie maanden voor terugkerend tijdelijk werk.
  • De proeftijd mag vijf maanden duren als een werknemer direct een vast contract krijgt. Bij contracten van twee jaar of langer mag de proeftijd drie maanden duren.
  • Het recht op een transitievergoeding geldt niet meer pas na twee jaar dienstverband. Een ontslagen werknemer heeft hier straks direct na de start van het dienstverband recht op. En wie langer dan tien jaar in dienst is, bouwt geen extra hogere transitievergoeding meer op.
  • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoedingen te compenseren als ze hun organisatie moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
  • Oproepkrachten krijgen meer bescherming door uitbreiding van hun rechten. Zo moet de werkgever jaarlijks een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang aan een werknemer met een nulurencontract of min-maxcontract en hoeft een oproepkracht straks alleen gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept.
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en kunnen niet meer als ‘uitzendkracht’ langdurig op tijdelijke basis worden ingezet.
  • Het systeem van sectorpremies verdwijnt voor een systeem waarbij de WW-premie afhangt van de keuze voor een vast of tijdelijk contract. Dit maakt tijdelijke contracten duurder.

Commissie onderzoekt benodigde arbeidsregels voor de toekomst

Op een later moment komt minister Koolmees ook nog met wetsvoorstellen voor de positie van zzp’ers en voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op de langere termijn is mogelijk een grondigere wijziging nodig van het stelsel van arbeidsrecht en sociale zekerheid en bijbehorende fiscale regels. Minister Koolmees heeft hiervoor een commissie ingesteld. Deze commissie gaat onderzoeken of de regulering van werkenden en arbeids- en opdrachtrelaties verder moet worden aangepast om het te laten aansluiten op de arbeidsmarktsituatie nu en, voor zover te voorzien, in de toekomst. Op uiterlijk 1 november 2019 brengt de commissie een rapport uit aan de minister.

Bron: Rendement.nl

Verzuim
begeleiding
De Zelfstandige
Bedrijfsarts
Ziektewet en WGA:
publiek of privaat
Bedrijfsovername
en ziekterisico’s
Workshops
en Trainingen